Akifer ve Türleri

 Akifer ve Türleri

Yeraltı sularının yerkabuğunun derinliklerinde depolandıkları ortamların Akifer olarak adlandırılırlar. Aktif özelliklerine göre serbest akifer, basınçlı akifer ve sızdıran akifer olmak üzere üç başlık altında incelenirler. Ancak, Jeolojik oluşumların yatay ve düşey yönlerde tane boyu dağılımı ve geçirgenlik özelliklerinin her doğrultuda aynı olmadıkları göz önüne alındığında sınıflamaya Tünek Akifer, karışık akifer gibi türler de dahil edilebilir.

Ulaşım Haritası